فروش ویژه محصولات پاپو با تخفیف 30 درصدی بر روی کالاهای زیر از 25 خرداد تا 25 تیر ماه آغاز گردید.

کد کالا نام کالا عکس قیمت سایت - ریال قیمت در فروش ویژه - ریال
51011 گاو سفيد و قهوه ای 553,000 387,100
51022 گوسفند 516,000 358,200
51029 بز 502,000 351,400
38925 مرد اژدها 1,229,000 860,300
51031 قوج 670,000 469,000
51034 گاو اکويتن 772,000 540,400
51524 اسب ايسلندی 553,000 387,100